RSA-study results

- Version française: voir ci-dessous -

Relaties, stress en agressie in tijden van Corona in België: voornaamste bevindingen over de eerste vier weken van de coronamaatregelen

Een interdisciplinair onderzoeksteam van de UGent onder leiding van prof. Ines Keygnaert en prof. Christophe Vandeviver onderzoekt wat de impact van de coronamaatregelen is op relaties, stress en agressie bij mensen van 16 jaar en ouder in België. Daarvoor hebben ze meer dan 4000 Belgen bevraagd.

Rapport 1  -  13 mei 2020

Sinds 13 maart 2020 zijn verscheidene maatregelen van kracht omtrent social distancing. Blijf in uw kot was hierbij de boodschap en het werk- en sociale leven van velen veranderde hierdoor drastisch. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het mentaal welzijn van mensen, hun relaties, stressgevoelens en agressie in de thuissituatie. In de landen waar reeds eerder doorgedreven social distancing maatregelen werden genomen en thuis blijven verplicht was,  zijn grote toenames van geweld in gezinnen en tussen partners gemeld. Maar hoe is de situatie in België? In het rapport bespreken we de eerste resultaten van het onderzoek “Relaties, Stress en Agressie ten tijde van Covid-19 in België”, uitgevoerd door de UGent onder leiding van Prof. Ines Keygnaert & Prof. Christophe Vandeviver.
Dit rapport geeft de eerste resultaten weer van de online vragenlijst die door mensen in België van 16 jaar en ouder tussen 13 april en 27 april 2020 zijn ingevuld. De studie is verspreid via de pers, via sociale media, via organisaties en hulpdiensten, via professionele en persoonlijke netwerken van de onderzoekers enzoverder.

De vragenlijst kon in het Nederlands, Frans, Duits en Engels ingevuld worden. In totaal vulden in die periode 4047 personen, ouder dan 16 jaar en woonachtig in België, de vragenlijst volledig in.

In de rapporten hieronder bespreken we de eerste resultaten van het onderzoek:

Klik hier voor het toelichtend rapport RSA studie

Klik hier voor de resultaten en aanbevelingen  van het RSA studie rapport 1 - 13 mei 2020 van Keygnaert I. & Vandeviver C.

 

-> En Français

Premières semaines des mesures sanitaires prises pour lutter contre le coronavirus

Ci-dessous nous discuterons des premiers résultats de l'étude "Relations, Stress et Agression en période de Covid-19 en Belgique", une recherche coordonnée par Prof Ines Keygnaert & Prof Christophe Vandeviver de l’Université de Gand.

Rapport 1 - le 13 mai 2020

Plusieurs mesures de distanciation sociale sont mise en place depuis le 13 mars 2020. Rester chez soi était le message et la vie professionnelle et sociale de beaucoup a changé radicalement. Ces changements peuvent avoir des conséquences majeures sur le bien-être mental des personnes, leurs relations, leurs sentiments de stress et d'agressivité dans leurs situation familiale. Une forte augmentation de la violence dans les familles et entre partenaires a été signalée dans les pays où de vastes mesures de distanciation sociale étaient déjà prises et où le confinement était obligatoire. Mais comment se présente la situation en Belgique? Ci-dessous nous discuterons des premiers résultats de l'étude "Relations, Stress et Agression en période de Covid-19 en Belgique", réalisée par l’Université de Gand sous la supervision des Professeurs Ines Keygnaert & Christophe Vandeviver. Ce rapport présente les premiers résultats du questionnaire rempli en ligne par les personnes âgées de 16 ans ou plus en Belgique, entre le 13 avril et le 27 avril 2020. L'étude a été diffusée par la presse, les médias sociaux, les organisations et les services d’aide, les réseaux professionnels et personnels de chercheurs, etc.

Le questionnaire pouvait être complété en néerlandais, français, allemand et anglais. Au total, 4047 personnes âgées de plus de 16 ans et vivant en Belgique, ont rempli le questionnaire au cours de cette période.

Ce rapport présente les premiers résultats du questionnaire rempli:

Etude RSA resultats premieres 4 semaines mesures sanitaires- Keygnaert & Vandeviver- mai 2020

 

 

Undefined